Support w trakcie transmisji: bok@ppv-stream.pl

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi dostępu do transmisji Wydarzeń, oferowanej przez Operę Wrocławską z siedzibą 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod nr 11, NIP 896-000-55-26, REGON 000278942.

  § 2

DEFINICJE

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Operatora jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi odpłatnie przez 24h lub 48h dostępu do zakodowanego pojedynczego Wydarzenia, z wykorzystaniem Sprzętu.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wykupiła dostęp do usługi PPV lub korzysta z usługi PPV.

Operator – Opera Wrocławska z siedzibą: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod nr 11, NIP 896-000-55-26, REGON 000278942.

Spektakl / Wydarzenie – udostępniona przez Operatora na stronie https://live.opera.wroclaw.pl/ transmisja obrazu i dźwięku ze spektaklu lub innego wydarzenia realizowanego przez Operę Wrocławską.

Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.

Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

Okres Dostępu – przedział czasowy – 24h lub 48h – dostępny dla danej usługi od momentu aktywacji usługi PPV.

Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Opery Wrocławskiej z tytułu świadczenia Usługi PPV, w kwocie każdorazowo podawanej przy danej usłudze, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 § 3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

 1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu.
 2. Usługa PPV dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
 3. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem dostępnym na stronie https://live.opera.wroclaw.pl/
 4. Zamówienie usługi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://live.opera.wroclaw.pl/
 6. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien złożyć zamówienie na stronie https://live.opera.wroclaw.pl/ oraz dokonać płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182 lub za pośrednictwem Tpay - Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. św. Marcin 73/6.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi.
 8. Po dokonaniu Autoryzacji Użytkownik otrzyma dostęp do Usługi PPV za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia.
 9. Zakupiona, opłacona i aktywowana Usługa PPV umożliwia dostęp do Wydarzenia za pośrednictwem sieci Internet.
 10. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Operatora.
 11. Wydarzenie może być wykorzystane przez Użytkowników jedynie do użytku osobistego w celach prywatnych, na zasadach określonych w Regulaminie. Zakazane jest publiczne udostępnianie Wydarzeń w jakiejkolwiek formie lub inne wykorzystanie Wydarzeń do celów komercyjnych.
 12. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wydarzenia oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim.
 14. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

 § 4

PŁATNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia Opłaty na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU lub Tpay. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU lub Tpay.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w weryfikacji płatności w systemie PayU lub Tpay.
 4. W przypadku, gdy pomimo dokonania przez Użytkownika prawidłowej Opłaty i przyznania dostępu do Wydarzenia, Operator nie dokona aktywacji Wydarzenia lub jego transmisja zostanie odwołana, Operator dokona zwrotu uiszczonej Opłaty, na podstawie złożonej reklamacji.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem Użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

 § 5

REKLAMACJA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności usługi PPV lub awarii systemu obsługującego usługę PPV.
 2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie obsługującym usługę PPV.
 3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowanych zakłóceniami niezależnymi od Operatora.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od momentu jej złożenia.
 5. Reklamacje można składać pod adresem opera@opera.wroclaw.pl.
 6. W momencie uwzględnienia reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

 § 6

ODSTĄPIENIE

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi PPV, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że przed upływem tego terminu rozpoczęło się spełnianie świadczenia – doszło do zalogowania do systemu obsługującego usługę PPV.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej pod adresem: opera@opera.wroclaw.pl

 § 7

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operę Wrocławską na potrzeby komunikacji elektronicznej, przede wszystkim za pośrednictwem strony internetowej https://www.opera.wroclaw.pl
Używany w niniejszej Polityce prywatności skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności – 20.04.2021 r.

1. Administrator, czyli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych Administratorem Państwa danych osobowych i operatorem niniejszego serwisu jest Opera Wrocławska Instytucja Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, pod numerem 11/2000, NIP: 896-000-55-26, REGON: 000278942.
Opera Wrocławska powołała Inspektora ochrony danych. Jest nim Szymon Goździk, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@opera.wroclaw.pl.
2. Rezerwacja i sprzedaż biletów Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z procesem rezerwacji, sprzedaży biletów oraz reklamacji znajdują się w Rozdziale 6. Regulaminu rezerwacji, sprzedaży i zwrotu biletów w Operze Wrocławskiej oraz zasad uczestnictwa w wydarzeniach.

3. Sprzedaż usług VOD (zdalne transmisje wideo) Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z procesem rezerwacji, sprzedaży biletów oraz reklamacji znajdują się w § 7 Regulaminu dostępu do usługi PPV Stream.

4. Newsletter

 • Opera Wrocławska jest administratorem adresów e-mail, które podali Państwo na stronie internetowej w celu zapisania się do newslettera, zawierającego informacje o działalności i ofercie Opery.
 • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci marketingu bezpośredniego, tj. promocji własnej działalności, przedstawieniu odpowiedniej oferty, informowaniu o wydarzeniach. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wypisania się z newslettera.
 • Ponadto przepisy prawa wymagają Państwa zgody na przesyłanie informacji handlowej. W przypadku newslettera zgoda ta jest pobierana poprzez fakt udostępnienia przez Państwa swojego adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera. Zgodę można wycofać wypisując się z newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wypisanie się z newslettera. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Operą Wrocławską, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.


5. Darowizny

 • Opera Wrocławska jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa przy przekazywaniu darowizny (a więc przede wszystkim numer rachunku bankowego).
 • Dane te będą przetwarzane w celu obsługi bankowej i księgowej darowizn, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO), przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej i księgowej oraz wypełnienia innych ciążących na Operze obowiązków prawnych w zakresie obsługi darowizn.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Operą Wrocławską, w szczególności operatorom usług płatności elektronicznych.


6. Rekrutacja

 • Opera Wrocławska jest administratorem danych osobowych z dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez Państwa za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych, udzielania odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski związane z rekrutacją także wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a w przypadku umowy o pracę w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałym zakresie.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody.
 • Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz uprawnionym wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


7. Komunikacja elektroniczna (w sytuacjach nieopisanych powyżej)

 • Opera Wrocławska jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego.
 • Opera przetwarza te dane w celu komunikacji z Państwem, w tym w celu identyfikacji nadawcy wiadomości. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na przesyłane wiadomości i pomóc Państwu w rozwiązaniu przedstawionych spraw.
 • Skorzystanie wyżej wymienionych form komunikacji wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie (przede wszystkim adres e-mail). Mogą Państwo podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Opera Wrocławska w postaci komunikacji oraz marketingu własnych usług (art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Jednak jeśli chodzi o dane, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku działań komunikacyjnych zmierzających do zawarcia umowy na Państwa żądanie albo wykonywania już zawartej z Państwem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do komunikacji, np. rozwiązania przedstawionej Państwa sprawy albo zawarcia i wykonania umowy. W zależności od rodzaju sprawy dane będą przetwarzane również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy czy przez czas przedawnienia ewentualnych Państwa roszczeń. Ponadto dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody albo uznania sprzeciwu.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Operą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne (np. hosting serwisu internetowego) i prawne.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. Pliki cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Dane osobowe zawarte w plikach cookies są przetwarzane przez Operę Wrocławską na podstawie jej uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wypisanie się z newslettera. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Zarządzanie plikami cookies – jak wyrażać i cofać zgodę? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczenie w pamięci urządzenia plików cookies. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione zgodnie z preferencjami użytkownika. Szczegółowej instrukcji jak tego dokonać należy poszukać w informacjach dostarczonych przez producenta przeglądarki internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie możliwości zapisu plików cookies na urządzeniu użytkownika może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności serwisu.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


9. Narzędzia analityczne

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.
Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

 • Google Analytics
  W naszym serwisie używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.
  Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki.

 • Piksel Facebooka
  Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego serwisu za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszych Serwisach. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:
  - emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
  - tworzenie grup odbiorców reklam,
  - analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
  - używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.

  Informacje o danych zbieranych przez Facebook.

 • Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords
  Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:
  - widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
  - znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
  - automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
  - widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
  - możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.
 • Pozostałe informacje o danych przetwarzanych przez Google'a: Technologie, Adwords

  10. Czy serwis posiada linki do innych stron?

 • Serwis Opery Wrocławskiej może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od Opery Wrocławskiej i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla Państwa wygody i informacji.
 • Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, radzimy więc je sprawdzić, jeśli odwiedzają Państwo jakiekolwiek strony z linków.
 • Opera Wrocławska nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.

  11. Logi serwera
 • Podczas korzystania z Serwisu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.
 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać takie dane jak: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http; informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o adresie IP. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 § 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie https://live.opera.wroclaw.pl/
 2. Korzystanie z Usługi PPV dozwolone jest wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Usługa PPV, opisana w Regulaminie, nie łączy się z innymi usługami.
 4. Opera Wrocławska zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2020 roku.